Home » Aanvullende thema's » Wezenlijke Transformatie

Transformatie


Inleiding

De meest bepalende inspiratiebronnen voor dit onderwerp zijn:

  • de boeken “Gesprek met de engelen” en “Terugkeer van de engelen” (G Mallasz)
  • de inhoud van de voordracht “De boom van de Kennis die in ere wordt hersteld” 
    (D Besters)

 De pedagogie van de engelen beoogt geen ‘opvoeding’, maar een nooit eindigende innerlijke verandering.

wolf-leraar.large.jpg
Voor de (nieuwe) Mens in het Grote Geheel is:
 
Het Brandpunt zijn plaats,
 
Verbinden zijn taak (opgave),
 
Brug zijn vorm,
 
Liefde zijn Energie
 

Inhoud - Overzicht 

1. * Transformeren

2. * Goed & Kwaad

3. * De Rups wordt Vlinder

 

 1. * Het begrip Transformatie.

Een bijzonder goed voorbeeld kan je vanuit het gegeven “Elektriciteit” halen:
Ergens in de jaren 1960… De omschakeling van 110v naar 220v. Waarom deze omschakeling? Meer mensen, meer verbruik… er was meer energieverdeling nodig, maar zo een verdeelnetwerk aanpassen op een overeenkomstig tempo is onbegonnen werk. 

Wat is de opbouw van een transformator?
Een transformator bestaat uit een metalen kern met twee of meer spoelen. De metalen kern is opgebouwd uit lamellen. De wikkeling waar elektrische energie aangevoerd wordt is de primaire wikkeling. De wikkeling waar energie afgenomen wordt is de secundaire wikkeling.

Hoe werkt een transformator?
Een transformator werkt enkel op wisselspanning. Door aan de primaire wikkeling een wisselspanning U1 aan te sluiten gaat er een wisselstroom I lopen. Deze wisselstroom veroorzaakt een wisselend magneetveld F in de metalen kern. Dit wisselend magneetveld veroorzaakt in de secundaire wikkeling een wisselspanning U2.

                                 

                        Transformatorkern met twee wikkelingen  

                   Principe tekening van een transformator


Maar nogal wat huishoudtoestellen waren destijds gebouwd voor 110v. Een transformator 220v / 110v gaf uitkomst tot alle toestellen geleidelijk vervangen konden worden.
Zoals de figuren duidelijk maken, bij een transformator is er geen direct / rechtstreeks contact tussen “in” en “uit”; de omzetting gebeurt door natuur- / kosmische wetten van magnetisme en inductie.

Een van de nieuwe vormen van transfo’s kennen we als de “adapter” (= aanpasser, die verbinding mogelijk maakt.) Deze transfo-vorm heeft het belangrijke verschil dat de inkomende wisselstroom (AC) tevens ook omzet wordt in een uitgaande gelijkstroom (DC).

Adapteren is bewerken, aanpassen.
- schakeling die signalen omzet naar andere spanning, vorm, frequentie, formaat.
- hulpmiddel om twee apparaten of onderdelen die eigenlijk niet aan elkaar passen, toch aan elkaar te kunnen bevestigen en zo te laten  functioneren.

 


*Het Leven is een voortdurende transformatie. Transformeren is het omzetten van energie van één bepaald niveau (en vorm) naar een ander. De Mens is dus deels een transformator, of heeft een transformerend vermogen in zich.

Gesprek met de engelen:
- Transformatie:  de Mens is transformator. Het 'meer' van de boom is de vrucht. Eet je het vruchtvlees, dan dood je de vrucht, en je transformeert haar tot mens. Het 'meer' van de aarde sterft in jou en wordt herboren. (N 2) 
- Je neemt het kwaad in je op en transformeert het tot goed, want het kwaad bestaat niet, het is enkel de niet-getransformeerde kracht.


*A Transformeren is een manier en een vorm van scheppen. Jij bent ook schepper: dit is voelbaar in onze Scheppingsdrang.

Gesprek met de engelen: 
- "god" - zijn werk (Schepping) is heilig.
JIJ BENT NIET ALLEEN SCHEPSEL EN DUS DEEL JIJ OOK IN ZIJN KRACHT.
(jij bent ook schepper, Zijn beeld en gelijkenis)
vb.1. de paringsdrang (- drift) is verbonden met het heilige gebeuren van het ontstaan van nieuw leven.
vb.2. de eenvoudige maar veel voorkomende behoefte en drang om creatief bezig te kunnen zijn. 

*B Er zijn verschillende niveaus en een veelheid aan vormen waarin de transformatie kan gebeuren.

vb. elektrisch signaal van een versterker wordt via een luidspreker omgezet in trilling die op haar beurt, in het oor, omgezet wordt in geluid.


 * Transformatie is een spiegel van wat er met het lichaam gebeurd ná het “fysieke sterven”, ná de “dood” van het lichaam. (N 2)

Na de dood volgt een transformatie (ontbinding en opname) naar een groter geheel (de aarde); een micro organisme, een lichaam, wordt opgenomen in, en gaat deel uitmaken van - een macro organisme, de Aarde.   (N 2)

[Het ‘meer’ van jou sterft in de aarde en wordt herboren]


* Transformatie = Spiegelen + Handelen

Een spiegelgebeuren onmiddellijk gevolgd door een liefdevolle- of zuivere daad, dat is wat transformeren als mens betekend.
S + H is een concrete invulling van het gegeven ‘transformatie’.

 
2. * Goed en Kwaad.

Het “kwade” of “slechte” - Wat, Hoe & Waarom ? de transformatie van Kwaad naar Goed; of  hoe hou je de “beweging” gaande? (zie ook “De boom van de Kennis die in ere wordt hersteld” )
Bestaat het kwaad? en wat is dan dat ‘slechte’; wat doet het kwaad? Hoe omgaan met dit alles?  

Over “goed & kwaad is reeds veel geschreven en gezegd (o.a. het niet ver-oordelen; polariteit beginsel of het Yin - Yang principe; het verhaal van het aartsparadijs en het aardse paradijs - zie link hierboven) maar ditmaal gebruiken we vooral de invalshoek van de Engelen –dimensie / -energie. We vertrekken daarbij vanuit de “min” pool, het kwaad. 

Wanneer de Engelen iets zeggen, spreken, dan is er het gevoel van iets wat dynamisch stroomt en zich in een voortdurende verandering en vernieuwing bevindt. Niets is daarbij een vaststaand iets, maar alles is dus in een altijd durende verandering; er is altijd beweging…

Gitta Mallasz:  

… Ook het `kwaad' werd daardoor voor ons een veranderlijk begrip, …
Gesprek met de engelen: 
Het kwaad is het wordende, maar nog niet gevormde goede. (147)
Je neemt het slechte op, en verandert het in het goede, want er bestaat niets slechts,
er is alleen maar onveranderde kracht. (149) 

Voor de engelen is het evident dat alles in voortdurende verandering is (dit soort verandering wordt ook transformatie genoemd) en daarom is volgens hen het tegenovergestelde, het 'niet- veranderen', de eigenlijke (of enige) 'zonde'. (zonde is in afzondering zijn, afgescheiden van het grote geheel, afgescheiden  van je wezenskern / Ziel / hogere Zelf; afgescheiden van alle anderen; enz.) Denk ook aan de uitdrukking: “… dat is zonde …” in de betekenis van “dat is heel jammer”.

De naam van alle zonden is: 'het niet meer goede'; aan de zonde kan een eind gemaakt worden door 'het nog niet goede'. (83)

—Hoe omgaan met goed & kwaad?
- Jij bent het die 'goed en kwaad' hebt opgeroepen. Kies het goede en het slechte verdwijnt, want er is niemand om het (nog) te scheppen. (*G&K 1 )
-— Het negatieve om zetten in het positieve. (Transformatie & Verheffen - alles heeft een Zin)


Gesprek met de engelen: vb.  kritiek.
Komt van wie of waar steeds kritiek, dan is dit geen spiegel van je onvermogen, maar van je vermogen.
Elke kritiek verheffe jou!
Wie vraagt aan de ellendige? aan de onvermogende? wie plukt vijgen van de distel?
Maar aan de vijgeboom wordt geschud want van hem worden vijgen verwacht.

— De positieve daad. het ‘slechte’ niet meer scheppen; steeds in verandering. (= evolutie, groei, zuivering, …)
wie kan tegen de duisternis vechten? — het licht! en wie wint? — het licht! (120)

NEEM NIET DEEL AAN DE DUISTERNIS, (*G&K 1 )
MAAR GEEF HET LICHT ALTIJD EN ELK OGENBLIK! (121)

Gitta Mallasz: Altijd opnieuw wijzen de engelen op de kracht van het positieve, ook wanneer ze bv. over ziekte spraken...

Gesprek met de engelen:
VECHT NIET TEGEN DE ZIEKTE! (ver-) STERK DE GEZONDHEID! DAT IS NIET HETZELFDE.
VERBETER HET SLECHTE NIET — (ver-) STERK HET GOEDE!

— Meegaan met - en je overgeven aan de Eeuwige Evolutie. (Evolutie is er altijd, overal en voor iedereen)
Overgave heeft veel met “Los Laten” te maken, het is een noodzakelijk onderdeel ervan.
- BV. Je bewust worden van “het onbewuste zelfbeeld”, dat zich in jou gevormd heeft en veel is gaan bepalen, veel beïnvloeding heeft. Dat zelfbeeld loslaten is essentieel om helemaal in de - overgave aan het leven -  te komen; overgave aan Jezelf. (aan Jouw Zelf)


3. * De Rups wordt Vlinder.

Transformatie & Verheffing – Evolutie & Verlichting.
(Elke Rups wordt een Vlinder - Verlichting betekent hier ook gewicht: van zwaar naar lichter)

Gitta Mallasz: De natuurlijke verandering van een rups tot vlinder, spiegelt de even natuurlijke verandering, tevens groot wonder, van mens tot MENS bijzonder goed en juist. De rups en de vlinder zijn één en hetzelfde wezen in twee verschillende bestaan-stadia. Zo zijn ook de huidige mens en de nieuwe MENS het zelfde wezen op twee verschillende “ontwikkelingstreden”. Voor de rups is deze overgang een instinctief, natuurlijk gebeuren. Het beantwoordt aan de natuurwet in haar dat zij verandert. Zij hoeft niet te kiezen; zij heeft geen keuze.
Bij de mens is het weliswaar ook een natuurlijk gebeuren, maar echter geen instinctief en onbewust voorval meer, maar een (volledig?) bewust proces, waarvoor hij kan kiezen.
De leer van de engelen verkondigt geen uiteindelijke, starre, voor ieder­een vastgelegde waarheid, maar ze bereidt de halve mens voor op de ge­daanteverwisseling tot de hele mens. Alles is in beweging. Wat vandaag waar en werkzaam is, kan morgen al in een grotere, meer omvattende waar­heid opgenomen zijn en verbleken. Laten we terugkeren naar ons beeld. De vlinder, die uit het beschermend omhulsel gekropen is, wordt plotseling voor een nieuwe levenswijze geplaatst. Als rups kende hij slechts het langzame kruipen over de aarde. Nu echter kan hij zich vrij in de hoogte verheffen en op aarde neerdalen.
Ook de mens, die nog niet veranderde, kent alleen maar het werkzaam zijn in het horizontale. De veranderde MENS daarentegen wordt vrij om zowel verticaal als horizontaal  —  in de hoogte van de geest en in de materie  —  te werken.
De wetten van de rups gelden niet meer voor de vlinder. Zo gelden ook de wetten van de “oude mens” niet meer voor “de Nieuwe MENS”.

SLOT

De Nieuwe Mens wordt geboren. In de teksten van ‘Gesprekken met de engelen’ wordt dit dikwijls gezegd.
De Mens; de mens is eeuwig, zoal de boom, het paard, enz. Elke mens, elke boom of elk paard, … echter is in deze VORM tijdelijk. 
De Nieuwe Mens: De Mens is de scepter in Gods hand, en de scepter verbindt boven en onder. 

Gitta Mallasz: Voor het eerst begrijp ik de diepe betekenis van een oud symbool. De echte koningen regeren in de verticale as, door de hemelse en aardse krachten te verbinden. De scepter wordt verticaal in de hand gehouden, wat de daad symboliseert. Men kan enkel het ware koningschap bereiken door de juiste daden, die boven en onder verbinden, te stellen. Dat is een opgave van ons allen.