Home » Toelichting & Inhoud

Overzicht van het overkoepelend thema, de evidentie van Evolutie en Groei:

Het is evident om hier op aarde tot Leven te komen (tot bloei te komen en vrucht te dragen), en daarbij je bemind te weten en gelukkig te voelen.

Loslaten is zeer noodzakelijk om 'Hier & Nu' te kunnen zijn. Relativering is nodig om dat H & N als een constante te kunnen beleven. Om je relativeringsvermogen standvastig en betrouwbaar te krijgen, is het omgaan met spiegels een doeltreffend hulpmiddel, en zijn het gebruik van vele verschillende invalshoeken echt nodig. Dank zij deze invalshoeken bemerken we stilaan dat alles een subtiele nuance heeft; en deze nuances hebben een behoorlijke bijdrage in het zuiveringsproces eigen aan de transformatie van Inzicht naar Wijsheid, (in beeldtaal: de beklimming van - , en het aan komen op, de Himalaya) om alzo altijd en overal aanwezig te kunnen zijn.

Schematisch overzicht: (fundamenteel is het bewustzijn van het principe: de kennis van goed en kwaad; het Niet oordelen)

Het Hier & Nu of het NU moment

      Loslaten

      Relativeren

      Spiegel Wijsheid (zie ook Het Spiegelpaleis uit: Mysteries v. h. Leven)

      Invalshoeken

      Subtiele Nuances waaronder: een zuivere taal  (Woord-duiding & Woord-beleving)

Het "Niet vervloeien" of  de Kunst van Aanwezig Zijn
       

Dit is één vorm of mogelijkheid om het geheel te overzien; je kan de 'plaats' van de meeste items onderling verwisselen. Bv. Je kan vertrekken vanuit het punt van geboorte, en dat heeft veel met loslaten te maken; of je kan stellen dat je via gebruik van 'spiegels' tot relativeren kan komen; enz. Maar dit is eigenlijk bijkomstig, een theorie heeft pas waarde als die omgezet kan worden in de praktijk, of, als afwijkend van de theorie het resultaat in de praktijk minstens evengoed is, is er geen probleem. M.a.w. een schema en een onderverdeling is louter een functioneel iets. Het enige dat van belang is betreffende deze teksten, is of de inhoud je kan "bereiken", iets kan raken en in gang zetten.


Universele taal Zo "vanzelfsprekend" kan het zijn ...

Toelichtingen

enkele bijkomende beschouwingen om de teksten te verduidelijken:

Evolutie:

De volgende generatie "moet" één of meerdere stappen verder zetten, hoger gaan, dan de huidige. Dit is één van de voorwaarden om collectieve groei mogelijk te maken. De volgende generatie staat dus voor de uitdaging de vorige generatie te 'overstijgen'. Vanuit het gegeven: De evolutie van elk mens individueel loopt synchroon enerzijds en levert een bijdrage anderzijds aan de evolutie van de mensheid. Het innerlijk proces is van eenzelfde aard als het uiterlijk collectief, zijn een aantal principes van toepassing zowel individueel als collectief.

Het individuele groei-tempo is daarbij een logisch gevolg van ieders uniciteit.

 

Regels versus Principes:

Hoe langer hoe meer stel ik vast dat verschillende "domeinen"  uiteindelijk op dezelfde principes steunen.

Regels worden verzonnen en zijn o.a. ter symptoom bestrijding, of het verkrijgen en behouden van controle over anderen en/of een systeem, enz. Als je de regels overtreedt, loop je een risico. Degenen die de regels opstelden, hebben namelijk ook gevolgen bedacht in de vorm van 'straf'. Maar het nodigt tegelijk uit om er voor te zorgen dat je niet betrapt wordt en, als je dat zou willen (hetgeen meestal toch de bedoeling is), er mee weg kunt komen.

Principes zijn wetmatigheden; natuurwetten, kosmische wetten, energetische wetten, enz. Als je ze niet respecteert, (niet erkent, niet eert) zullen die wetmatigheden zonder uitzondering, je 'tegenwerken'. bv. de wetmatigheid van: geen daden zonder consequenties. (R&V 1) Dus hier lukt het nooit om 'er mee weg te komen'. Op zijn minst zal altijd het "actie – reactie" (of oorzaak & gevolg) principe zich laten voelen… Principes doen niet aan symptoom bestrijding, ze ondersteunen dat wat nodig is om de levensenergie stromend te houden, om een groter geheel functioneel en operationeel te houden. Principes zijn dan ook niet door mensen opgesteld (regels en maatschappelijke wetten dus wel) en tonen meteen nog eens dat wij deel zijn van een groter geheel...

 

(R&V 1) Principes werken in twee richtingen, dus zuivere daden en zuiver handelen hebben dan ook verheven consequenties. (verheven = aangenaam, ondersteunend, resultaat, enz.)

 

Een passioneel doel:
We leven samen met velen, allemaal mensen met eenzelfde natuur, eenzelfde blauwdruk. Dit kan ervaren worden als “een grijze muis tussen honderd anderen”. Echter, vanuit onze Uniciteit is er een drang om een kleur te krijgen, het zoeken naar onze Identiteit. Wij zijn allen één van de velen, en dus even waardig maar daardoor ook onopvallend. Tegelijk, en hier betreden we een mysterie, Uniek. Zo is er maar één! En dus zijn we niet gelijkaardig en kan ieder 'zichtbaar' worden.
Het is een zeer subtiel evenwicht. Dit evenwicht eigen maken in jezelf is voor bijna iedereen een intens groeiproces. Tijdens dit groeien komen we hindernissen tegen. Samen met andere factoren leidt dit niet zelden tot faalangst en minderwaardig voelen, waardoor heel wat dynamiek dreigt stil te vallen; de scheppingsdrang begint te verlammen. Dit heeft als gevolg dat heel wat mensen, vooral jong volwassenen, niet echt uit de startblokken geraken. Een doeltreffende ‘remedie’ is: een Passioneel Doel.

Leven op aarde is Leven in de Vorm; alles heeft een vorm nodig om hier te kunnen bestaan en dus is het zoeken naar vormen om tijdens je leven op aarde, iets te verwezenlijken, iets te scheppen. Scheppen is creëren in de materie, en creëren is creatief handelen. Wanneer iemand een passie in zich ontdekt dan komt het handelen (hier bedoeld als: actie, doen, …) op een natuurlijke -, een vanzelfsprekende wijze tot stand. Het is niet meer de weg van een gedisciplineerde wilskracht of strijdend tegen de eigen aspecten en impulsen. Vandaar het belang om minstens één doelstelling te vinden die een 'drang' in zich draagt. Iets wat jij echt wil creëren, echt wil verwezenlijken. Wie een passioneel doel voor zichzelf kan voelen, geraakt vanzelf uit de startblokken, en kan alzo zijn uniciteit beginnen te beleven. Passie geeft dynamiek aan je scheppingsdrang. Via passie kan je uiting geven aan je uniciteit.